Comments

Prishtine, Kosovo — 2 Comments

 1. 100 MIJË POETË PËR NDRYSHIME
  Në kuadër të Lidhjes Ndërkombëtare tw Poetwve, Shkrimtarwve dhe Artistwve “Pegasi” Kosova më 24 shtator 2011 në Prishinë u mbajt Manifestimi poetik “100 mijë poetë për ndryshime”, pjesëmarrëse e të cilit ishin edhe 95 shtete e më se 450 qytete në të njejtën ditë. Në Kosovë u shënua kjo ditë e ndryshimeve edhe në këto qytete: Gjakovë, Pejë, Ferizaj, Kamenicë, Luginë e Preshevës.
  Nismëtarë të këtij manifestimi ishin Z. Michael Rothenberg dhe Terri Carrion nga Universiteti i Californisë.
  Në Prishtinë manifestimi u organizua së bashku me Grupin letrar “Papa Kristo Negovani”.
  Manifestimi filloi me recitimin e poezisë për Nënën Terezë, të cilën e deklamoi artistja e njohur Safete Rugova.
  Fjalën hyrëse, qëllimet e këtij manifestimi dhe mesazhet e poetëve , kryesisht të përfshira në zhdukjen e dukurive negative në shoqërinë tonë të drejtuara autoriteteve të vendit i lexoi Presidentja e LNPSHA “Pegasi” Kosova Hasije Selishta Kryeziu .
  Nw kuadwr tw aktivitetit u lexuan kumtesat e Prof. asc.dr. Begzad Baliu “Sulejman Krasniqi i harruar” dhe ajo e kritikut letrar dhe shkrimtarit tw mirwnjohur Prend Buzhalws : “Fjala poetike , kjo vajzë e rruzullit”
  U deklamuan poezi të autorëve të ndryshëm si të: Azem Shkrelit, Esat Mekulit, Mirko Gashit, Migjenit, Llengston Hjuzit etj. U ekspozuan librat e poetëve prezentë si dhe libra të autorëve tjerë.
  Gjithashtu u mbajt orë letrare në të cilën poetët deklamuan poezitë e tyre, kryesisht të thurrura me tematikën për ndryshime.
  Poezi deklamuan poetët: Miradije Ramiqi, Valdete Berisha, Naxhije Doci, Osmon Bojaxhiu, Zeqir Fazliu, Nehat S. Hoxha, Raif Gashi, Drita Maxhuni, Leonora Lokaj, Violeta Gashi, Nexhmi Dibrani etj.
  Nga Presidenca e LNPSHA “Pegasi” Kosova u lexua edhe Deklerata Univerzale e manifestimit poetik Dita e ndryshimit”.
  “Duke u bazuar nga natyra organizative e aktivitetit, “100 mijë poetë për ndryshime” dhe faktin se ka shumë personalitete të cilët tërë jetën kanë kontribuar në këtë drejtim, Kryesia e LNPSHA “Pegasi” Kosova , vendosi që të shpalli anëtar nderi të LNPSHA“ Pegasit” Kosova shkrimtarin, personalitetin dhe martinin e Kosovës Z. Adem Demacin, i cili me jetën dhe veprimtarinë e tij e ka ndryshuar jetën tonë, vendin tonë dhe pse jo edhe botën tonë.
  Gjithashtu u lexua edhe telegrami i LNPSHA “Pegasi” Albania si dhe telegram i Z. Michael Rothenberg e Terri Carrion.
  Nga programi i paraparë u realizua edhe aktiviteti i afishimit të vargjeve poetike nëpër vende të ndryshme të qytetit , të cilat bartnin me vete mesazhe të mëdha. Gjithashtu u afishuan edhe nëpër autobusë, në linja urbane e ndërurbane.
  Dita e 24 shtatorit u manifestua me simbolikën si ditë e ndryshimeve. Kjo datë do të jetë tradicionale edhe në Kosovë , si në shumë vende tjera.
  Nga Presidenca e LNPSHA “Pegasi” Kosova Hasije Selishta Kryeziu

  100 THOUSAND POETS FOR CHANGES
  In frame of International league of Poets, Writers and Artists “Pegasi” “Pegasi” Kosovo on September 24, 2011 in Prishina is held the Poetry manifestation “100 thousands for changes”, particiatns of this were also 95 countries and more than 450 cities at same day. In Kosovo this day of changes has been held also in these cities: Gjakova, Peja, Ferizaj, Kamenica, Presheva Valley.
  Initiators of this manifestation were Mr. Michael Rothenberg and Terri Carrion from University of California.
  In Prishtina the manifestation was held together with literature group “Papa Kristo Negovani”.
  Manifestation started with recital of poem for Mother Therese, which is declaimed by well known artists Safete Rugova.
  The introductory word, goals and messages of poets, mainly included in eradication of negative occurrences of our society aimed to country authorities read by the president of LNPSHA “Pegasi” Kosova Hasije Selishta Kryeziu.
  In frame of activity the commentaries of Prof . Asc. PhD. Begzad Baliu, titled “Forgotten Sulejman Krasniqi “ and the one of the well known critic and writer Prend Buzhala, titled “Poetic word, the girl of the orb”.
  Were recited poems of different authors as: Azem Shkreli, Esat Mekuli, Mirko Gashi, Migjeni, Langston Hughes and other authors. Were exposed also books of poems of present poets and other authors.
  Also in meantime we held literature gathering in which the poets recited their poetry, mainly knitted with different topics.
  Poets declaimed by poets: Miradije Ramiqi, Valdete Berisha, Naxhije Doci, Osmon Bojaxhiu, Zeqir Fazliu, Nehat S. Hoxha, Raif Gashi, Drita Maxhuni, Leonora Lokaj, Violeta Gashi, Nexhmi Dibrani , etc.
  From the president of LNPSHA “Pegasi” Kosova were read also the Universal Declaration of Poetry Manifestation The day of change”.
  Based on the organizing nature of the activity, “100 thousand poets for changes” and the fact that there are many personalities that have contributed during entire life in this aspect, the presidency of LNPSHA “Pegasi” Kosova, has decided to announce honorary member of LNPSHA “Pegasi” Kosova the writer, personality and the martyr of Kosova , Mr. Adem Demaçi, that with his life and activity has changed our life, country and why not also our world.
  It is read also the telegram of LNPSHA “Pegasi” Albania and the telegram of Mr. Michael Rotherbeng and Terri Carrion.
  From the projected program it is realized also the activity of posting of poetic verses in different places of the city, that were carrying great messages. At same time they were posted also in buses, in urban and interurban lines.

  The day of September 24th, is manifested with symbolism of the day of changes. This date will be traditional also in Kosovo, as in other countries.
  From the presidency of LNPSHA “Pegasi” Kosova Hasije Selishta Kryeziu

 2. 100 THOUSAND POETS FOR CHANGES
  In frame of International league of Poets, Writers and Artists “Pegasi” “Pegasi” Kosovo on September 24, 2011 in Prishina is held the Poetry manifestation “100 thousands for changes”, particiatns of this were also 95 countries and more than 450 cities at same day. In Kosovo this day of changes has been held also in these cities: Gjakova, Peja, Ferizaj, Kamenica, Presheva Valley.
  Initiators of this manifestation were Mr. Michael Rothenberg and Terri Carrion from University of California.
  In Prishtina the manifestation was held together with literature group “Papa Kristo Negovani”.
  Manifestation started with recital of poem for Mother Therese, which is declaimed by well known artists Safete Rugova.
  The introductory word, goals and messages of poets, mainly included in eradication of negative occurrences of our society aimed to country authorities read by the president of LNPSHA “Pegasi” Kosova Hasije Selishta Kryeziu.
  In frame of activity the commentaries of Prof . Asc. PhD. Begzad Baliu, titled “Forgotten Sulejman Krasniqi “ and the one of the well known critic and writer Prend Buzhala, titled “Poetic word, the girl of the orb”.
  Were recited poems of different authors as: Azem Shkreli, Esat Mekuli, Mirko Gashi, Migjeni, Langston Hughes and other authors. Were exposed also books of poems of present poets and other authors.
  Also in meantime we held literature gathering in which the poets recited their poetry, mainly knitted with different topics.
  Poets declaimed by poets: Miradije Ramiqi, Valdete Berisha, Naxhije Doci, Osmon Bojaxhiu, Zeqir Fazliu, Nehat S. Hoxha, Raif Gashi, Drita Maxhuni, Leonora Lokaj, Violeta Gashi, Nexhmi Dibrani , etc.
  From the president of LNPSHA “Pegasi” Kosova were read also the Universal Declaration of Poetry Manifestation The day of change”.
  Based on the organizing nature of the activity, “100 thousand poets for changes” and the fact that there are many personalities that have contributed during entire life in this aspect, the presidency of LNPSHA “Pegasi” Kosova, has decided to announce honorary member of LNPSHA “Pegasi” Kosova the writer, personality and the martyr of Kosova , Mr. Adem Demaçi, that with his life and activity has changed our life, country and why not also our world.
  It is read also the telegram of LNPSHA “Pegasi” Albania and the telegram of Mr. Michael Rotherbeng and Terri Carrion.
  From the projected program it is realized also the activity of posting of poetic verses in different places of the city, that were carrying great messages. At same time they were posted also in buses, in urban and interurban lines.

  The day of September 24th, is manifested with symbolism of the day of changes. This date will be traditional also in Kosovo, as in other countries.
  From the presidency of LNPSHA “Pegasi” Kosova Hasije Selishta Kryeziu

  100 MIJË POETË PËR NDRYSHIME
  Në kuadër të Lidhjes Ndërkombëtare tw Poetwve, Shkrimtarwve dhe Artistwve “Pegasi” Kosova më 24 shtator 2011 në Prishinë u mbajt Manifestimi poetik “100 mijë poetë për ndryshime”, pjesëmarrëse e të cilit ishin edhe 95 shtete e më se 450 qytete në të njejtën ditë. Në Kosovë u shënua kjo ditë e ndryshimeve edhe në këto qytete: Gjakovë, Pejë, Ferizaj, Kamenicë, Luginë e Preshevës.
  Nismëtarë të këtij manifestimi ishin Z. Michael Rothenberg dhe Terri Carrion nga Universiteti i Californisë.
  Në Prishtinë manifestimi u organizua së bashku me Grupin letrar “Papa Kristo Negovani”.
  Manifestimi filloi me recitimin e poezisë për Nënën Terezë, të cilën e deklamoi artistja e njohur Safete Rugova.
  Fjalën hyrëse, qëllimet e këtij manifestimi dhe mesazhet e poetëve , kryesisht të përfshira në zhdukjen e dukurive negative në shoqërinë tonë të drejtuara autoriteteve të vendit i lexoi Presidentja e LNPSHA “Pegasi” Kosova Hasije Selishta Kryeziu .
  Nw kuadwr tw aktivitetit u lexuan kumtesat e Prof. asc.dr. Begzad Baliu “Sulejman Krasniqi i harruar” dhe ajo e kritikut letrar dhe shkrimtarit tw mirwnjohur Prend Buzhalws : “Fjala poetike , kjo vajzë e rruzullit”
  U deklamuan poezi të autorëve të ndryshëm si të: Azem Shkrelit, Esat Mekulit, Mirko Gashit, Migjenit, Llengston Hjuzit etj. U ekspozuan librat e poetëve prezentë si dhe libra të autorëve tjerë.
  Gjithashtu u mbajt orë letrare në të cilën poetët deklamuan poezitë e tyre, kryesisht të thurrura me tematikën për ndryshime.
  Poezi deklamuan poetët: Miradije Ramiqi, Valdete Berisha, Naxhije Doci, Osmon Bojaxhiu, Zeqir Fazliu, Nehat S. Hoxha, Raif Gashi, Drita Maxhuni, Leonora Lokaj, Violeta Gashi, Nexhmi Dibrani etj.
  Nga Presidenca e LNPSHA “Pegasi” Kosova u lexua edhe Deklerata Univerzale e manifestimit poetik Dita e ndryshimit”.
  “Duke u bazuar nga natyra organizative e aktivitetit, “100 mijë poetë për ndryshime” dhe faktin se ka shumë personalitete të cilët tërë jetën kanë kontribuar në këtë drejtim, Kryesia e LNPSHA “Pegasi” Kosova , vendosi që të shpalli anëtar nderi të LNPSHA“ Pegasit” Kosova shkrimtarin, personalitetin dhe martinin e Kosovës Z. Adem Demacin, i cili me jetën dhe veprimtarinë e tij e ka ndryshuar jetën tonë, vendin tonë dhe pse jo edhe botën tonë.
  Gjithashtu u lexua edhe telegrami i LNPSHA “Pegasi” Albania si dhe telegram i Z. Michael Rothenberg e Terri Carrion.
  Nga programi i paraparë u realizua edhe aktiviteti i afishimit të vargjeve poetike nëpër vende të ndryshme të qytetit , të cilat bartnin me vete mesazhe të mëdha. Gjithashtu u afishuan edhe nëpër autobusë, në linja urbane e ndërurbane.
  Dita e 24 shtatorit u manifestua me simbolikën si ditë e ndryshimeve. Kjo datë do të jetë tradicionale edhe në Kosovë , si në shumë vende tjera.
  Nga Presidenca e LNPSHA “Pegasi” Kosova Hasije Selishta Kryeziu

Leave a Reply

Your email address will not be published.